Hakkımızda
  Yönetim
  Birliğe Üyelik
  Etkinliklerimiz
  Hizmetlerimiz
  Eğitim Danışmanlığı
  Önemli Bağlantılar
  Bize Ulaşın
 

Yeni Üye Ol
Parolamı Unuttum

 
ISEP

 
ICER

 
İletişim

KEAB - Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği

Adres: KTOEÖS Binası, Abdullah Parla Sokak, Lefkoşa / KIBRIS
 
 
Tel: 0533 880 55 22
Tüzük
 
  KIBRIS TÜRK EĞİTİM ARAŞTIRMALARI BİRLİĞİ DERNEĞİ (KEAB) TÜZÜĞÜ

BöLüM  I

Derneğin Adı – Merkezi – Amacı – Faaliyetleri

 

Derneğin Adı; 

Madde 1. Derneğin adı, Kıbrıs Türk Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği’dir. Dernek, kısa isim olarak “Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği” adını ve “KEAB” rumuzunu kullanır.

 

Merkezi ve Adresi; 

Madde 2. Derneğin merkezi Lefkoşa’dır. Şubeleri yoktur. Adresi; KTOES binası, Abdullah Parla Sokak. Lefkoşa’dır.

 

Kurucuları

 

Madde 3.
  Adı Soyadı    Mesleği    Adresi
1 Salih Sarpten öğretim Görevlisi  Hürriyet Sok. No:45 Lapta / Girne
2 Kemal Akkan öğretim Görevlisi  20 Temmuz Cad. Alayköy / Lefkoşa
3 Müge Beidoğlu öğretim Görevlisi  Eti Sok. öztek Apt.12 D.4 Lefkoşa
4 Hasan Küçük öğretim Görevlisi  Mehmet Şah Sok. No:23 K. Kaymaklı / Lefkoşa
5 Deray Derim  özel Eğitimci  Demokrat Cad. No:12 Cihangir / Lefkoşa
6 Cemay Müezzin öğretmen  Yenikent Levent Sitesi 1/1 Gönyeli / Lefkoşa
7 Uğur çınar öğretmen  Meşe Sok. Blok 21 D.17 K.Kaymaklı / Lefkoşa
8 özge Pastırmacıoğlu öğretmen  Marmara Mah. 10. Sok. No: 9 Lefkoşa
9 Yağmur çerkez öğretim Görevlisi Bolu Sok. No: 7 K.Kaymaklı / Lefkoşa
10 özlem Dağman öğretim Görevlisi Şirinler Sok. öztek Apt. 21, D.5 Yenişehir – L/şa
11 Ayşe Binbaşı  öğretmen  İsmail Beyoğlu Cad. 64 K.Kaymaklı – Lefkoşa
12 Kadriye Akandere öğretmen  Akıncılar Köyü / Lefkoşa
13 Sibel Dinçyürek öğretmen  Şht. Hasan Arseven Sok.No: 13 Gazimağusa
14 Yeliz Kıralp   öğretmen  Servet Yolu No: 23 Gazimağusa

Derneğin amacı;

Madde 4. Eğitim alanında ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak,  çalıştay, panel, seminer, sempozyum, kongre vb. bilimsel organizasyonlar düzenlemek. Farklı eğitim bilimi alan ve disiplinlerinde eğitim araştırmalarının kalite standartlarını belirleme, ulusal ve uluslararası eğitim araştırmaları dergilerini indeksleme ve bu dergilerin etki faktörlerini belirleme hedefi doğrultusunda gerekli çalışmaların yürütülebilmek ve gerekli olan teknik donanımı sağlamak. Veri tabanları, web siteleri ve indeksleme programları ile bir mükemmeliyet merkezi oluşturmak, eğitim alanında akademik faaliyetlerde bulunmak.  Eğitim araştırmalarının etik standartlarını belirlemek, ulusal ve uluslararası birlik, federasyon ve benzeri kurum ve kuruluşlara üye olmak ve/veya işbirliklerini gerçekleştirmek.

 

Derneğin çalışma Konu ve Biçimleri;

Madde 5. Dernek amacına ulaşmak için siyasi istismar yapmayan bilimsel bir kuruluş olarak şu faaliyetlerde bulunur:

1- Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.

2- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.

3- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.

4- Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

5- üyeleri arasında işbirliğini ve sosyal birlikteliği geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  sosyal faaliyetler düzenlemek.

6- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek.

7- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf veya federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak.

8- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

9- Amacın gerçekleştirilmesi için proje, yarışma ve benzeri faaliyetler katılmak ve/veya düzenlemek.

10- Gerekli gördüğü durumlarda amaç doğrultusunda ilgili yerlere raporlar sunmak.

12- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

13- Dernek, hiçbir şekilde siyasi faaliyette bulunamaz.

 

BöLüM  II
 Derneğe üye Olma­ – üyelik Aidatı – üyelikten çıkma ve çıkarılma – Derneğin üyeleri

 

Üye Olabilme Koşulları;

Madde 6. Derneğin asli üyelik ve fahri üyelik 2 tür üyeliği vardır.
Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve ilgili mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, anadil, dini, ırkı ve cinsiyeti ne olursa olsun derneğe üye olabilir. 
Asli üyelerin KKTC vatandaşı olması gereklidir. Fahri üyelik için bu şart aranmaz.

“Asli” üye Olabilme Koşulları:

-Medeni haklara sahip, 18 yaşını bitirmiş olmak

-K.K.T.C. vatandaşı olmak
-Yurt içi veya yurt dışı üniversitelerin birinde Eğitim Bilimleri alan ve/veya disiplinlerinin herhangi birinden mezun olmak veya mezuniyet sonrası eğitimini Eğitim Bilimleri alan ve/veya disiplinlerinin herhangi birinde devam edip tamamlamak ve/veya lisans eğitimi sonrasında Eğitim Bilimleri alan ve/veya disiplinlerinin herhangi birinde araştırma hâlihazırda çalışmalarında bulunuyor olmak.

“Fahri” üye Olabilme Koşulları:
Derneğin amaçlarına büyük ölçüde hizmet edenler Yönetim Kurulu kararıyla onursal üyeliğe seçilebilirler.

 

Derneğe Giriş;

Madde 7. Derneğe asli üye olmak isteyenler, iki fotoğraf, kimlik kartı fotokopisi, diploma fotokopisi ile birlikte, şekli Yönetim Kurulunca belirtilecek başvuru formunu imza ederek Yönetim Kurulu Başkanlığına müracaat ederler. öğrenimleri devam etmekte olanlar, ilgili bölümden bir yazı ile öğrenciliklerini belgelemek durumundadırlar. İstekleri ret olunanlara gerekçe bildirme zorunluluğu yoktur. İstekleri kabul edilenler ‘üye’ defterine kayıt edilirler. Asil üyeler, bu tüzük ile öngörülen maddi ve manevi yükümleri düzenli olarak yerine getirmekle yükümlüdürler. Tüm üyeler, derneğin yönetimi ile ilgili dilekçelerini yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığı’na verme yetkisine sahiptir.  Dernekten herhangi bir nedenle ayrılan üyenin, ayrılma tarihine kadar olan aidat, hizmet karşılığı borçlarını ödemeleri şarttır.

Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok otuz gün içinde üyeliği kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.
Derneğe girişte üye olabilme koşullarının karşılandığının belgelenmesi gerekmektedir.

 

üyelik Aidatı;

Madde 8. üyelik aidatı Asli üyeler için aylık; Asgari ücretin %1’ kadardır. üyelik aidatının toplanma biçimi Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir.

 

üyelik Hakları;

Madde 9. Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz.  Her üye istifa hakkına sahiptir. Ayrıca her dernek üyesi bu tüzüğün öngördüğü haklara sahiptir.  Her asli üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.

 

üyelikten çıkma ve çıkarılma;

Madde 10. Yönetim Kuruluna bir ay önceden ayrılma isteğini yazıyla bildirmiş olanlar, ayrılış tarihine kadar birikmiş aidatlarından sorumlu olarak Dernek üyeliğinden çıkmış sayılırlar.

Aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulu kararıyla üyelik kayıtları silinir ve karar 30 gün içinde ilgililere yazılı olarak normal posta ile duyurulur.
·        Birlikler ve dernekler kanununa göre üye olma şartlarını sonradan kaybedenler.

·        üyelik aidatlarını üç yıl üst üste, yapılan yazılı uyarıya rağmen ödemeyenler.

·        Derneğin amacına aykırı davrananlar, çalışmaları engelleyip güçleştirenler, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar ve yetkili olmadıkları halde Derneği herhangi bir vecibe altına sokanlar.


·        Araştırma etiğine aykırı davranışlarda bulunanlar.

 • Fikri hak sayılabilecek her türlü bilimsel yayının,  kısmen veya tamamen kopyalayan, çalan ve/veya ilgili mevzuatlar uyarınca suç sayılabilecek diğer eylemleri gerçekleştirenler.

Dernek üyeliğinden her ne sebeple olursa olsun ayrılanlar, derneğin varsa menkul veya gayrimenkulleri üzerinde herhangi bir hak iddia edemezler. 

 

BöLüM  III

Dernek Organları - Kuruluş Yetki ve Görevleri

 

Derneğin Organları;

Madde 11. Derneğin Organları:

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Bilimsel Danışma Kurulu
 4. Denetleme Kurulu
 5. Disiplin Kurulu

 

Genel Kurul;

Madde 12. Genel Kurul, Derneğin en yetkili ve en üst organı olup asli üyelerden oluşur. Asli üyelerin dışındaki üyeler, toplantılara katılabilir, söz alabilirlerse de oy hakları yoktur ve organlara seçilemezler.

A:Olağan Toplantı
Genel Kurul, yılda bir defa Eylül veya Ekim ayında Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine toplanır.

B:Olağanüstü Toplantı
Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden en az üçte ikisinin yazılı isteği üzerine en geç bir ay içinde olağanüstü toplanır.

 

çağrı Usulü;

Madde 13. Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenledikten sonra en geç 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan ederek üyeleri toplantıya çağırır.
Gazete duyurusunda, çoğunluğun sağlanmaması halinde toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün ve saatte nerede yapılacağı da belirtilir. İkici toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Her toplantının günü, saati, yeri ve gündemi, toplantı gününden en az on beş gün önce Kaymakamlığa yazıyla bildirilir.

 

Toplantı Yeter Sayısı;

Madde 14. Genel Kurul, bu tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlan edilen Genel Kurul toplantı saatinde yeter sayısı bulunamazsa yarım saat beklenir, bu yarım saatin sonunda da yeter sayısına ulaşılmazsa Genel Kurul ikinci toplantıya ertelenmiş olur. İkinci toplantıda Toplantı yeter sayısı aranmaz.

 

Toplantının Yapılış Usulü;

Madde 15. Dernek Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen ve Kaymakamlığa bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır ve yeterli sayının bulunduğu bir tutanakla tespit edilir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı ile iki sekreter açık oyla seçilir. Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. Sekreterler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler (önergeler, oy kâğıtları vs.) bir belge karşılığında Yönetim Kuruluna teslim edilir.

 

Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri;

Madde 16. Aşağıdaki yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karar bağlanır.

1. Dernek organlarını seçmek.

2. Dernek Tüzüğünü yapmak ve tüzük değişikliklerini karara bağlamak.

3. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşüp ibra (aklamak) etmek,

4. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

5. Derneğin bir federasyona katılıp katılmamasına karar vermek.

6. Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki birlik, dernek, federasyon, konfederasyon veya diğer kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması konularında karar vermek.

7. Derneğin feshedilmesine karar vermek.

8. Derneğin amacını gerçekleştirmesi için her türlü kararları almak, Mevzuata ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

9. üyelikten çıkarma itirazlarını karara bağlamak.

 

Yönetim Kurulunun Teşkili ve üyelerin Görevleri;

Madde 17. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından asli üyeler arasından iki yıl süreyle ve gizli seçilecek yedi asli ve üç yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulunu başkan temsil eder.  Derneği ise Yönetim Kurulu temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına temsil yetkisi verebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Görevleri:
Başkanın Görevleri:

 • Tüzüğün özüne uygun olarak derneği temsil eder.
 • Yönetim Kurulu kararlarına dayalı olarak dernek adına demeç verir.
 • Dernek Yönetim Kuruluna başkanlık yapar ve toplantıları yönetir.
 • Mali Sekreter’le birlikte çift imza ile derneğin bankadaki parasından çekim yapar.
 • Yönetim Kurulunun çalışmalarından sorumludur. Gerekli gördüğü zaman Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.
 • Yönetim Kurulunun çoğunluğunun istifa etmesi halinde gündemini de belirleyerek en geç bir ay içinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

Genel Sekreterin Görevleri: 

 • Derneğin tüm yazışmalarını yapar.
 • Yönetim Kurulu kararlarına dayalı olarak dernek adına demeç verir.
 • Yönetim Kurulu toplantılarının tutanaklarını tutar ve kararları karar defterine geçirerek yönetim kurulu üyelerinin imzasına açar.
 • Derneğin tüm evrak ve dosyalarını düzenler ve muhafaza eder.
 • Başkanın hazır olmadığı durumlarda başkana vekâlet eder.
 • Başkanın olmadığı durumlarda Mali Sekreter’le birlikte çift imza ile derneğin bankadaki parasından çekim yapar.
 • üyelerin isim, adres ve diğer bilgileri içeren üye Kayıt Defterini, Yönetim Kurulu Karar Defterini, Genel Kurul Karar Defterini, Demirbaş Eşya Defterini ve Yazışma Dosyalarını tutmakla görevlidir.

 

Mali Sekreterin Görevleri:

 • Derneğin tüm mali işlerinden sorumludur.
 • Gelir Gider Defterini tutar.
 • Gelir ve Gider makbuzlarını işler ve muhafaza eder.
 • Başkanla veya başkanın yokluğunda Genel Sekreterle birlikte çift imza ile çekilen paraları kararlar doğrultusunda usulüne göre harcar.
 • Derneğin her türlü gelirinin tahsilini usulüne göre yapar.
 • Hesaplar teftiş ve denetlenebilmesi için hazır bulundurulur.

 

Eğitim ve Araştırma Sekreterinin Görevleri:

 • Derneğin amaçlarına uygun eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütür.
 • Kurulacak araştırma birimlerinden sorumludur.

Sosyal İşler Sekreterinin Görevleri:

 • Sosyal ve Kültürel etkinliklerin programını hazırlar ve ilgili faaliyetleri yürütür.
 • Program uyarınca yapılacak etkinliklerin gerçekleşmesi için Yönetim Kurulunun onayını almak koşulu ile her türlü bağlantıyı kurar.

Dış İlişkiler Sekreterinin Görevleri:

 • Yurt dışında faaliyet alanı benzer kuruluşlarla bağlantı kurar ve işbirliğinin gelişmesini sağlar.
 • Diğer ülkelerde eğitim araştırmaları alanındaki dernek, birlik, federasyon, konfederasyon vb. organizasyonlarla gerçekleştirilen ortak çalışmaları koordine eder ve bunları yürütür.

Basın ve Halkla İlişkiler Sekreterinin Görevleri:

 • Basın Yayın Kuruluşları ile iyi ilişkiler geliştirir.
 • Derneğin faaliyetlerinin Basın Yayın Kuruluşlarında yayınlanması ve halk tarafından öğrenilip benimsenmesi için her türlü tedbiri alır.
 • Yönetim Kurulu karar ile yayınlanması öngörülen her anlamdaki yayın hayat bulması için gerekli tedbirleri alır.

Yönetim Kurulu gerektiğinde yeteri kadar memur ve müstahdemi ücret karşılığında Dernekte çalıştırabilir. Genel Sekreter, başkan bulunmadığı zamanlarda başkanlık görevini yapar. Yönetim Kurulu en az beş üye ile toplanır. Kararlar katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oylar eşit olursa, Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.
özür bildirmeden üst üstte üç kere toplantıya gelmeyen veya özür bildirse de altı aylık süre içinde dört toplantıya katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer. Bu durumu Başkan Yönetim Kuruluna sunduktan sonra ilgili üyeye yazı ile bildirir.
Yönetim Kurulu üyeliği boşaldığı takdirde aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler Yönetim Kurulu üyeliği için çağrılırlar. Ayrılma ve diğer sebeplerle Yönetim Kurulu üye sayısı yedekler de dâhil beş kişiden aşağı düşerse, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından Genel Kurul bir ay içinde seçim için toplantıya çağrılır.

 

Yönetim Kurulunun Görevleri;

Madde 18. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

-Derneğin yıllık çalışma programını hazırlamak

-Derneğe üye olmak isteyenlerin müracaatları hakkında karar vermek (Genel Kurul toplantılarından önceki yedi gün içinde üye kaydı yapılmaz),

-üye aidatlarının ödeme şeklini tespit etmek,

-Derneğe yapılan bağışlar hakkında karar vermek,

-Derneğin amacına uygun her türlü çalışma ve faaliyetlerde bulunmak, gelir sağlamak için olanaklar araştırmak,

-Genel Kurul için gündem hazırlamak, toplantıyı gerçekleştirmek,
Genel Kurul toplantısından önce Yönetim Kurulu dönem çalışma raporunu hazırlamak,
Gerektiğinde Tüzük değişikliği için önerileri hazırlamak Genel Kurula sunmak,
Derneğin gelir ve gider işlemlerini Birlikler ve Dernekler Kanunu ile tespit edilen esas ve belgelere uygun olarak yapmak.
Genel Kurul toplantısında alınan kararları yerine getirmek,
Dernek ve yasaların kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak,
Dernekte ücret karşılığı çalıştırılacak personelin ücretini tespit etmek, işe alınma veya ilişik kesme işlemleri hakkında karar vermek,
Gerekli hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,
Bu tüzükle verilen diğer görevleri yapmak.

 

Bilimsel Danışma Kurulunun Oluşumu ve Görevleri;

Madde 19. Bilimsel Danışma Kurulu, Genel Kurul’un önerdiği kişilerden oluşur.  Kurul üyeleri ilk toplantılarında üye sayısını artırıp eksiltmeye ve kurula çağırılacak üye sayısı gibi konularda kararlar alırlar. Bilimsel Danışma Kurulu,  KEAB'in geliştirilmesi, dernek amaçlarına ulaşılması, araştırma ve meslek alanlarının niteliğinin yükseltilmesi hedefine dönük olarak etkinlik ve faaliyetleri ile ve ayrıca bilimsel organizasyonlar ve disiplinler arası yeni araştırma alanlarında öneri sunmak.

 

Kurulu’nun Oluşumu ve Denetleme Görevleri;

Madde 20. Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl süre için gizli oyla seçilen üç üyeden oluşur. Seçilen üyeler kendi aralarında Denetleme Kurulu başkanını belirlerler. Denetleme Kurulu, derneğin hesaplarını, demirbaşlarını ve mal varlığını denetleyerek Genel Kurula rapor hazırlar, hazırlayacağı mali rapor Denetleme Kurulunun belirleyeceği bir murakıpla birlikte veya belirlenen murakıbın onaylaması ile geçerliliği vardır. Gerekli gördüğü zamanlarda veya Yönetim Kurulunun isteği ile denetleme görevi yapar ve gerekli gördüğü hallerde olağanüstü Genel Kurul toplantısı için Yönetim Kuruluna yazılı öneride bulunur.

 

Disiplin Kurulu’nun Oluşumu ve Görevleri;

Madde 21. Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl süre için gizli oyla seçilen üç üyeden oluşur. Seçilen üyeler kendi aralarında Disiplin Kurulu başkanını belirlerler.
Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunun havale edeceği meseleleri karara bağlar.
Disiplin Kurulu havale edilen konuları karara bağlarken dernek üyelerinin değer yargılarını ve yerleşmiş hukuk ilkelerini rehber edinir.
Disiplin Kurulunun üyelere vereceği cezalar şunlardır:

  • Yazılı ihtar: Dernek Tüzüğüne veya yetkili organların kararlarına uymayanlara verilir. Yazılı olarak dikkati çekme, kınama, kusur bildirmedir.
  • Para Cezası: Derneğin eşyalarına veya mal varlığına kasıtlı zarar verenlere veya hasara uğratanlara verilir. Para cezası, hasara uğratılan mal veya eşyaların tamir edilmesi veya tazmin edilmesi anlamındadır.
  • Geçici Hak Mahrumiyeti Cezası: En çok üç yıla kadar olacak bir süre için derneğin mal varlığına veya eşyalarına kasıtlı zarar veren dernek yöneticilerinin görevlerini yetkisiz ve görevli olmadığı halde gasp eden dernek yöneticilerini veya görevlilerini darp eden çalışmaları engelleyen veya zorluk çıkaranlara verilir. Yetkili kurullarda görev almasının veya etkinliklere katılmasının geçici bir süre men edilmesidir.
  • Sürekli Hak Mahrumiyeti Cezası: Geçici hak mahrumiyeti cezası alanların benzeri kusurları tekrarlamaları halinde verilir. Yetkili kurullarda görev almasının veya etkinliklere katılmasının sürekli men edilmesidir.
  • Daimi İhraç: Aidatını üç yıldan daha çok süre ödemeyenler veya yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm edilenlere verilir. üyeliğin düşürülmesidir.

Yönetim Kurulunun ilettiği disiplin meselesi ile ilgili soruşturma disiplin kurulunun görevlendireceği bir üyesi tarafından en geç beş gün içinde tamamlanır. İthamname vakit geçirilmeden hazırlanır ve yazılı savunmasını vermesi için ilgili kişiye en çok on günlük süre tanınır. Sürenin dolmasıyla en çok üç gün içerisinde toplanan disiplin kurulu elindeki tüm bilgileri inceleyip değerlendirdikten sonra kararını verir ve derhal ilgili taraflara yazılı olarak bildirilir. Verilen kararlara itiraz en geç on gün içinde yazılı olarak Yönetim Kuruluna yapılmalıdır.

 

Organlara Seçilenlerin Kaymakamlığa Bildirilmesi;

Madde 22. Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından; Yönetim ve Denetleme Kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, Kaymakamlığa yazı ile bildirir.

 

BöLüM  IV

Mali Hükümler

 

Derneğin Gelirleri;

Madde 23. Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

-üyelik aidatları,

-Gerçek ve tüzel kişilerce yapılan her türlü bağış, yardımlar,

-Dernekçe yapılan yayınlar, araştırma ve incelemeler, araç gereçler, yetiştirme kursları, düzenlenen piyango, balo, eğlence, konferans, yemek, kokteyl gibi her türlü bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerden elde edilecek gelirler, dernekçe yayınlanan kitap ve dergilerin satışından elde edilen gelirler,

-Derneğin bankalarda bulunan paralarının faiz ve ikramiyeleri,

-Dernek mallarından elde edilen gelirler,

-Birlikler ve Dernekler Kanununun cevaz verdiği her çeşit diğer gelirler,

-Her türlü ölçme aracı geliştirme, uygulama ve değerlendirme hizmetlerinden elde edilen gelirler,

-Danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirler,

-Seminer, kurs, sempozyum ve benzeri hizmet gelirleri.

 

Derneğin Giderleri;

Madde 24. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere yapılan harcamalar için Yönetim Kurulu kararı gereklidir.

 

Gelir ve Giderlerde Usul;

Madde 25. Dernek gelirleri, Birlikler ve Dernekler Kanununda öngörülen alındı belgesi ile toplanır ve giderler için de harcama belgesi düzenlenir. Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Bağış veya aidatları toplayacak kişi ve kişileri Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Tüm gelirlerin takibi Mali Sekreter tarafından yapılır.

 

Derneğin Parasının ve Mallarının Korunması;

Madde 26. Yönetim Kurulu, Derneğin demirbaş defterine kayıtlı malları hakkında gerekli muhafaza tedbirlerini alır ve gerekirse sigortalarını yaptırır. Lefkoşa’da Dernek adına açılmış olan hesaptan Yönetim Kurulu Başkanı veya yokluğunda Genel Sekreter ile Mali sekreterin ancak birlikte attıkları imzalarıyla doğrudan veya çek yazmak suretiyle para çekilebilir. çekilen para en geç on beş gün içinde sarf yerine harcanır.

 

Derneğin Defterleri;

Madde 27. Dernek adına aşağıda yazılı defterler Yönetim Kurulu tarafından tutulur.

 üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, üyelik türleri, ödenen aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.

Karar defteri:
Yönetim Kurulunun kararları, tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve alınan kararlar  başkan ve üyelerce imzalanır.

Gelen ve giden evrak defteri:
Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.

Gelir ve gider defteri:
Derneğin her türlü gelir ve gideri paraların geldiği veya verildiği yer açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.  

Demirbaş defteri:
Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

Yönetim Kurulunca uygun görülen diğer defter ve kayıtlar için başka defter tutulabilir. Bu maddede sayılan bütün defterlerin önceden tasdikli olması zorunludur.

 

BöLüM  V

çeşitli Hükümler

 

Tüzük Değişikliği;

Madde 28. Derneğin Tüzüğünün değiştirilmesi Genel Kurul gündeminde bu konuda özel maddenin bulunmasına ve hazır olan üyelerin en az üçte ikisinin kabul oyu vermesine bağlıdır. Gündemde bu konuda madde yoksa önergeyle eklenemez. Tüzük değişikliği için olağanüstü Genel Kurul toplantısı düzenlenebilir.

 

Derneğin Feshi;

Madde 29. Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Ancak Genel Kurulun toplantı gündeminde bu konunun bulunması ve toplantıya katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıya katılma üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Ancak feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde Kaymakamlığa yazı ile bildirilir.

 

Kendiliğinden Dağılmış Sayılma;

Madde 30. Dernek, kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü veya Yönetim Kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkân kalmadığı veya 15. maddede belirtilen yeter sayının bulunmaması sebebiyle üst üste üç olağan Genel Kurul toplantısının yapılmadığı hallerde, kendiliğinden dağılmış sayılır.

 

Tasfiye;

Madde 31. Derneğin kapatılması veya feshi halinde tüm paraları aktif kıymetleri ve mal varlığı Kıbrıs Türk Eğitim Vakfına bağışlanır.

 

Tüzükte Olmayan Hükümler;

Madde 32. Bu tüzükte hüküm bulunmayan konu ve durumlarda öncelikle Birlikler ve Dernekler Kanunu, daha sonra ilgili Kanunlar uygulanır. Bunlarda da çözüm getirecek açıklık yoksa ilgili düzenlemelerden yaralanarak Genel Kurul kararıyla sonuçlandırılır.

 

Son Kurallar;

Madde 33. Derneğin lokali olması halinde üye olmayanlar devam edemez.

Dernek, Genel Kurul kararı ile amaçların tümünü, bir kısmını veya birinin yerine getirilmesi için bir başka dernek veya kuruluşlarla federasyon kurabilir, mevcut federasyon veya üs kuruluşlara üye olabilir.

 

Geçici Kurallar;

Madde 34. Kurucu üyeler, birinci Genel Kurula kadar görev yapacak Kurucu Yönetim Kurulunu belirler. Kurucu Yönetim Kurulu ilk yapılacak Genel Kurula kadar gerekli tüm işlemleri, Yönetim Kurulu yetkilerini kullanarak yürütür


 
Eklenme Tarihi : 30.10.2009

  Bu yazıdan çıktı ver
 
 
Tüm Hakları Saklıdır © ..:: Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği - KeAB ::..